شکایات

این فرم جهت ثبت درخواست شما فراهم شده و فقط توسط مدیریت تهران الکتریک قابل مشاهده است.

شماره تماس مدیریت

021-42241
داخلی 444

ایمیل مدیریت

ceo[@]TehranElectric.net