بخش خدمات

داخلی 222

سایر شعب

205

فروش

داخلی 201

شعب تهران

داخلی 401

شماره تماس

021-42241

کارخانه

داخلی 222